علم شناسی ( ۱۰ )

دانشمند و عالِم حقیقی کسی نیست که صِرفاً معلومات زیادی داشته باشد یا کتاب و مقاله زیاد نوشته باشد یا اصطلاحات زیادی را در حافظه داشته باشد ، عالِم حقیقی کسی است که علاوه بر داشتن معلومات کافی ، روش تفکّر و استنتاج علمی را بداند و در تفکّرات و اظهار نظرهایش از آن تخطّی نکند. و چقدر کم اند این افراد !

گذاشتن پاسخ