نذر زن و اجازهء شوهر

 سؤال : آیا زن برای اینکه نذر کند باید از شوهرش اجازه بگیرد ؟ (۳۸/۶/۲)

جواب : نذر زن بدون اذن قبلی یا اجازه بعدیِ شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتّی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. در مورد نذری که مربوط به اموالش می شود نیز حکم همین است ، مگر در مورد حجّ و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صلهء ارحام ؛ پس در این موارد ، درستیِ نذر ، وابسته به اذن شوهر نیست. امّا به هر حال ، در جایی که نیاز به اذن شوهر باشد ، اگر زن با اجازه شوهر نذر کند ، شوهرش بعد از آن نمی‌تواند نذر او را به هم بزند یا از اینکه به نذرش عمل کند جلوگیری نماید.

گذاشتن پاسخ