عده در عقد موقت با فرض عدم رابطه زناشویی

سؤال : خانمی مطلقه هستم و با قصد ازدواج با جوانی آشنا شدم. برای دوری از گناه بین خودمان صیغهء عقد موقّت خواندیم. اما کار به روابط زناشویی کشیده شد. دو هفته از اتمام زمان صیغه می گذرد. اگر ما دوباره به وسیلهء عقد موقّت محرم بشویم ، با این فرض که در این محرّمیّت جدید قرار نیست رابطهء زناشویی بین ما صورت بگیرد ، آیا مدّت عدّه از دو هفته پیش شروع می شود یا از زمان اتمام محرمیّت جدید ؟ (۳۷/۵/۱۴)

جواب : در عقد موقّت در صورتی که نزدیکی صورت نگیرد ، رعایت عدّة لازم نیست ، بنابراین ، در فرضی که در سؤال مطرح شده ، یعنی در صورتی که در طول این محرمیّت جدید رابطهء زناشویی صورت نگرفته باشد ، اگر این خانم بخواهد بعد از پایان محرمیّت جدید با شخص دیگری ازدواج نماید ( چه دائم و چه موقّت ) ، باید عدّه اوّل را به اتمام برساند.

گذاشتن پاسخ