خواندن دعای نذر شده در قنوت نماز

سؤال : من نذر کرده ام که هر روز دعای خاصّی که خواندن آن از مستحبّات است را بخوانم. آیا اگر آن را در قنوت نماز واجب یا مستحبّ بخوانم ، به نذری که کرده ام هم عمل کرده ام ؟ (۳۸/۵/۳)

جواب :  اگر نیّتتان در حین خواندن آن دعا این باشد که با خواندن این دعا به نذرتان هم عمل کرده باشید ، با خواندن آن در قنوت نماز به نذرتان هم عمل کرده اید.

گذاشتن پاسخ