خمس از عبادات است نه از معاملات

سؤال : خمس در تقسیم بندی ابواب فقه آیا جزء عبادات است یا معاملات ؟ (۳۵/۳/۲۴)

جواب : خمس از عبادات است ، و به همین دلیل ، در باب تعلّق آن به آنچه از معدن استخراج می شود ، در مقابل این دیدگاه که « فرقی نیست بین اینکه استخراج کننده ، کافر باشد یا مسلمان » ، بعضی چنین إشکال کرده اند که « از کافر قصد تقرّب صحیح نیست ، در حالی که خمس از عبادات بوده و در آن قصد تقرّب لازم است ». البته مقصود از ذکر این إشکال در اینجا ، تأیید آن نیست ، بلکه صرفاً مثالی است برای یکی از کاربردهای مبنای عبادیّة خمس.

گذاشتن پاسخ