حکم تسخیر جن

 سؤال : تسخیر جن حلال است یا حرام ؟ (۳۶/۱/۱)

جواب : در بعضی از موارد حلال و در بعضی از موارد حرام است ، و این بستگی به عوامل متعدّد و مختلفی دارد. 

گذاشتن پاسخ