تعیین عدد اذکار بر اساس اسم شخص

سؤال : شنیده ام یکی از راههای تعیین عدد ذکر ، محاسبهء عدد اسم شخصی است که می خواهد به آن ذکر مشغول شود. آیا من می توانم از این طریق برای خودم عدد اذکار را معیّن کنم و بر اساس آن عمل نمایم ؟ (۳۶/۱۲/۸)

جواب : این روش کلّیّت ندارد. در صورت دسترسی به استادی حکیم و حاذق و کامل و یا شخص مأذون از طرف او ، تکلیف را او باید مشخّص کند ، و در غیر این صورت ، به کارهای عامّ اکتفاء کنید ؛ راهی بهتر از این نیست.

گذاشتن پاسخ