برای تحقّق استطاعت ، خانه دار بودن شرط نیست

سؤال : آیا استطاعتی که برای وجوب حجّ باید باشد ، با خانه نداشتن منافات دارد ؟ یعنی اگر کسی مالک خانه ای نبود ، مستطیع نیست ؟ (۳۸/۷/۲۰)

جواب : استطاعت بدون داشتن خانه نیز قابل تحقّق است.

گذاشتن پاسخ