آشنایی با منابع اسلام ( درس چهل و هشت )

پنجشنبه ۲۸ شعبان ۱۴۳۸ (۱۳۹۶/۳/۴)

بحار الأنوار

   – مؤلّف

   – تاریخ تألیف

   – ابواب ، سرفصلها و روش تدوین

   – امتیازات و دلایل أهمّیّت

   – میزان إعتبار

گذاشتن پاسخ